พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
นานมีบุ๊คส์ ศุภรัสมิ์ ศรีนุกูล 063 3945677 littlescientistshouse@nanmeebooks.com
บริษัท บี.กริม ปัญจพล จตุพัฒนกุล 081-944-4816 panjaphon.j@bgrimmpower.com
บริษัท บี.กริม จอยซ์ เวนเจอร์ อนัญญา อธิคมชาคร 084 454 5563 ananya.a@bgrimmgroup.com
บริษัท บี.กริม บีไอพี (สวนอุตสาหกรรมบางกระดี) ทักษอร บุบผาแดง 089 4772809 Taksaorn.b@bgrimmpower.com
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ กาญจนา สุวรรณธาร 081 8450924 jupkanjana@gmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 081 2980120 somprat@g.swu.ac.th
โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา ผอ.กมลเทพ ชังชู 081 8096956 kamonthep_chungchoo@yahoo.com
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา พริ้มพราย สุพโปฎก 061 8993949 watja23@gmail.com
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ลักคะณา เสโนฤทธิ์ 096 7493546 stemkrutum@gmail.com
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จิดากาญจน์ สีหาราช 089 2799906 jidakarn@nstda.or.th
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
กองการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม นางอุบล สุรสาคร 081 986 2439 ubontukta@gmail.com
อมตะ บี.กริม ชลบุรี ปาลญา รัตนติน 088 8252288 Palaya.r@bgrimmpower.com
อมตะ บี.กริม ระยอง มธุรส วรรณเจริญ 084 867 5058 mathurot.w@bgrimmpower.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
โรงเรียนเทพพิทักษ์ ไอลดา เสาร์แดน 089 7595398 iladasaodan@gmail.com
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ (แพร่) พจนีย์ ผิวเกลี้ยง 088 266 8040 sirikran_pui@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลมยุรี (เชียงใหม่) ดร.ศรีไพร ตาอินทร์ 094 6187999 mayuree.kider@gmail.com
สมาคมโรงเรียนเอกชนกำแพงเพชร ดร.ทักดนัย เพชรเภรี 081 9539960 Thakdanai.boss@hotmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ธิดาแม่พระ กระบี่ อรวรรณ นวนหนู 096 6625025 orawan48478@gmail.com
ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑล สุราษฎร์ธานี ทรงราชย์ ศรีระหงษ์ 081 7370449 neungsrira1973@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว 081 564 5954 apiratda@outlook.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผศ.ชนกพร ธีระกุล 099 485 4974 chanokpam@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วรสา เรืองหิรัญวงศ์ 084 749 6114 worasa.r@psu.ac.th หรือ jeab25366@hotmail.com
โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา (เกาะลันตา) ยุวลักษณ์ แซ่ลิ่ม 093 7433034 hrofficer2@pimalai.com
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คุณ ณญาดา ณ นคร 061 989 1994 nnana@ipst.ac.th
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม 043-754379 ritthikrai@gmail.com
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 089 7191940 Karntarat.w@ubu.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สุระ วุฒิพรหม 081 8707303 Sura.w@ubu.ac.th
โรงเรียน​มนตรี​ศึกษา​ (ขอนแก่น) ศิริพร ไชยคำ 097 9834107 siriporn.tounpath@gmail.com
ศึกษาธิการกาฬสินธุ์ คำแปลง บุ่งอุทุม 081 0609709 kumpamgbungutum@gmail.com
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางราตรี สงวนรัมย์ 081-790-4082 ratree@esdc.go.th
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวราภรณ์ บุญเจียม 088 126 7179 warapornboonj@gmail.com
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว 061-542-9854 imarunothai@gmail.com