เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กตั้งคำถาม

เรากำลังเดินทางมาถึงกิจกรรมสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นั่นคือ "การตั้งคำถาม" การตั้งคำถามในบริบทของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีสองแบบ การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะ ขั้นตอนแรกคือ การกระตุ้นความสนใจหรือค้นหาว่าเด็กสนใจหัวข้อใด

ประกาศหรือหนังสือ
จากโครงการ

คุณครูและผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) สามารถดาวน์โหลดประกาศและหนังสือจากโครงการได้ที่นี่

จดหมายเชิญร่วมงานต่าง ๆ ของโครงการ (เช่น งานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย งานรับตราพระราชทาน)

จดหมายแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ถึงผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN)

จดหมายแจ้งข่าวสารถึงโรงเรียนในโครงการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
หรือ ประมวลภาพกิจกรรม

คุณครูและผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดประมวลกิจกรรมและรูปภาพบรรยากาศในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่นี่