ประมวลบรรยากาศและภาพกิจกรรมแสนประทับใจ
ในงาน “สัมมนาวิชาการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร