โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้เดินทางมาถึง 10 ปี แล้ว เราร่วมพัฒนาครูปฐมวัย สถานศึกษาและเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ กว่า 20,000 แห่ง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดี

เราจึงถือโอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ คือ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ผ่านงานสัมมนาวิชาการและผลงานอันหลากหลายของคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมวิชาการในงานที่ท่านจะได้พบ

การอบรมผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ในการวางแผนขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“9 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อความยั่งยืน” ที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณครูสามารถจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านหัวข้อกิจกรรมการสืบเสาะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Poster Presentation และ Oral Presentation จากครูผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผลงานทั้งหมด 23 ผลงาน

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทาง 10 ปีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและก้าวต่อไป” โดยคณะกรรมการและวิทยากรหลักของโครงการ

หลังจาก 10 ปี
เรามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต้องการปลูกฝังแนวคิด “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่ครูและเด็กในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

ขยายฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ “Inquiry” เข้าสู่ระดับประถมศึกษา เพื่อเชื่อมโยงรอยต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างอนุบาล-ประถมศึกษา

พัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาให้สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนี้ต่อไปอีก 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี ขอให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นพลังในการพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปพร้อมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตลอดไป