โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความยินดีและเปิดโอกาสให้กับโรงเรียน หน่วยงาน รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่มีความพร้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเพื่อสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตามแนวคิดของโครงการ อีกทั้งเป็นการต่อยอดแนวคิดไปยังสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาลทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมเป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น

สมัครเข้าร่วมเป็น
นักวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรพี่เลี้ยง

บุคคลทั่วไปที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรพี่เลี้ยงได้ที่นี่