วิสัยทัศน์ของโครงการ

ยกระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ (Inquiry) เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสักเกต คิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง

วางรากฐานทักษะการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว จนเติบโตเป็นทรัพยกรณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพต่อประเทศไทย

ปลูกฝังแนวทางการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยคำนึงถึงบริบทในท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ ผ่านการขับเคลื่อนผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local network)

พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา จนเข้าใจกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry) อย่างแท้จริง

ใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถทบทวบกิจกรรมหัวข้อต่าง ๆ ด้วยใบงานกิจกรรม
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหัวข้อพื้นฐาน น้ำ-อากาศ
กิจกรรมหัวข้อเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจเข้าร่วมโครงการ?

โรงเรียนและสถานศึกษา หน่วยงานอิสระ หรือผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ติดตามรับข่าวสารจากโครงการและพัธมิตรเครือข่ายของโครงการได้โดยลงทะเบียนได้ที่นี่

คำทักทายจากวิทยากรหลัก

อนาคตข้างหน้าอาจมีอะไรมากมายที่เราไม่รู้ ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้คงไม่ใช่ความรู้ แต่ควรเป็นทักษะในการเรียนรู้ หรือทักษะการสืบเสาะเพื่อแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาที่เราอาจจะพบในอนาคต

ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
วิทยากรหลักอาวุโส

การเติบโต ไปพร้อมๆ กับความเจริญงอกงามทางวิทยาศาสตร์ศึกษาอย่างยั่งยืนของเด็กๆ คือจุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยขับเคลื่อนผ่าน วิสัยทัศน์ questioning inquiring shaping the future

ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์
วิทยากรหลักอาวุโส

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการวางรากฐานและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม และเราจะเชื่อมต่อเด็กสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
วิทยากรหลักอาวุโส

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ กำลังรดน้ำ พรวนดิน เติมปุ๋ย และสร้างสภาพแวดล้อมดีๆ ให้เด็กๆเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความสุข และทำประโยชน์ให้สังคม เป็นกำลังใจให้คุณครูและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านร่วมพลังสร้างอนาคตของชาติ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเราย้อนกลับมาดูด้วยความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ลูกหลานของเราค่ะ

อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
วิทยากรหลักอาวุโส