หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 


nav ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น > เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย > ส่งภาพบรรยากาศการจัดงานที่นี่ค่ะ
 

Page 1 of 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ส่งภาพบรรยากาศการจัดงานที่นี่ค่ะ
     


comment 1 By วิชชุดา date 2013-05-22 19:05:28 
 
1245


comment 2 By วิชชุดา date 2013-05-22 19:05:55 
 
1245


comment 3 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:56 
 
วันเปิดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


comment 4 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:53 
 
วันเปิดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


comment 5 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:34 
 
วันเปิดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


comment 6 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:04 
 
วันเปิดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


comment 7 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:23 
 
วันเปิดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


comment 8 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:34 
 
วันเปิดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


comment 9 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:45 
 


comment 10 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:55 
 


comment 11 By นางวิไลพร อินทเคหะ date 2013-06-15 22:06:16 
 
ทำไมไม่สามารถแนบไฟล์รูปภาพได้คะ


comment 12 By วิชชุดา date 2013-06-21 17:06:54 
 


comment 13 By นางสาวิตรี จิ๋วสุข date 2013-08-15 10:08:13 
 
การจัดนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส อ.หนองบัว สำนักงานเขต พื้นท่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


comment 14 By ฐิฏิมาณ์ ศรีเรือง date 2013-08-15 14:08:13 
 
รายงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชน บ้านน้ำวิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3


comment 15 By ฐิฏิมาณ์ ศรีเรือง date 2013-08-15 14:08:07 
 


comment 16 By โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) date 2013-08-15 17:08:13 
 
1234เทสๆ


comment 17 By โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) date 2013-08-15 17:08:42 
 
รายงานการจัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนอนุบาลหนอง บัว(เทพวิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ เขต 3


comment 18 By โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) date 2013-08-15 17:08:06 
 
รายงานการจัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนอนุบาลหนอง บัว(เทพวิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ เขต 3


comment 19 By โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) date 2013-08-15 17:08:18 
 
รายงานการจัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนอนุบาลหนอง บัว(เทพวิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ เขต 3


comment 20 By นางมาณวิกา บุญรินทร์ date 2013-08-15 21:08:26 
 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านโนนไหล่ หนองเลิง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศก. 4ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย