หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 
เงื่อนไขการสมัคร
  1. การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นการสมัครเข้าใช้บริการของเว็บไซต์โดยท่านจะได้รับ USERNAME และ PASSWORD สำหรับการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

  2. ในส่วนการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเป็น "นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง" นั้น เมื่อทำการสมัครแล้วข้อมูลของท่านจะปรากฏที่หน้าแนะนำนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงสำหรับให้โรงเรียน/คุณครู ได้ดูข้อมูลเพื่อติดต่อกับท่านในการทำกิจกรรม

  3. ในส่วนการกรอกข้อมูลของ โรงเรียน/ครู ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในปี 2554 เมื่อทางเราได้รับข้อมูลของท่านแล้วภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทางเราจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยท่านจะสามารถใช้ USERNAME และ PASSWORD เข้าใช้เว็บไซต์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและ Download กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ได้

  4. ในส่วนการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเป็น "เครือข่ายท้องถิ่น" (Local Network) ในการจัดกิจกรรมในท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยในปี 2554 เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่านแล้วภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทางเราจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้โดยท่านจะสามารถใช้ USERNAME และ PASSWORD เข้าใช้เว็บไซต์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและ Download กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ได้ddddd
ยอมรับ

 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย