หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 

การเข้าร่วมโครงการ

      โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีความยินดีที่จะเปิดรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งสมาชิกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. โรงเรียน ที่ประสงค์จะเข้าสมัครเป็น สมาชิกโครงการ ใน ปี 2554

              โรงเรียนที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของตน

 1. หน่วยงาน หรือ โรงเรียน ที่ประสงค์จะสมัครเป็น เครือข่ายท้องถิ่น (Local Network)

องค์กรที่ดูแลการพัฒนาครูและการดำเนินงานของโครงการให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
ประมาณ (20-30 โรงเรียน/เครือข่าย) ต้องมีบทบาทดังนี้

  1. เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารและประสานความร่วมมือระหว่างโครงการ โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดหาโรงเรียนในเครือข่ายของตนเองประมาณ 20-30 โรงเรียน
  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนอนุบาล โดยมีวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้ให้การอบรม
  4. ดูแลช่วยเหลือ และเยี่ยมเยียนโรงเรียนในเครือข่ายระหว่างปี
  5. ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองก่อนส่งกลับคืนในโครงการ
  6. สนับสนุนการหา “นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พี่เลี้ยง” เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับครูและนักเรียนในโรงเรียน
 1. บุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะสมัครเป็น นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พี่เลี้ยง

           บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะอาสาสมัครเข้ามาเป็น “นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พี่เลี้ยง” โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง
  2. มีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับคุณครูอนุบาลของโรงเรียนในเครือข่าย

(ส่วนที่กรอกข้อมูลการสมัครจะให้ระบุพื้นที่ที่สามารถดูแลได้)
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche