Untitled Document
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network): สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)พื้นที่ ภาคใต้

1.โรงเรียนบ้านสายชล                    
2.โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)            
3.โรงเรียนบ้านเปียะ                    
4.โรงเรียนยะหริ่ง                    
5.โรงเรียนบ้านกระหวะ                    
6.โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล                
7.โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว                
8.โรงเรียนบ้านปากบางตาวา                
9.โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา                
10.โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ            
11.โรงเรียนผดุงมาตร                    
12.โรงเรียนบ้านสากอ                    
13.โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูออ                
14.โรงเรียนราชพัฒนา                    
15.โรงเรียนบ้านสาคร                    
16.โรงเรียนบ้านปารี                    
17.โรงเรียนบ้านกลูบี                    
18.โรงเรียนยะออ                    
19.โรงเรียนบ้านท่าสาป                    
20.โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200        
21.โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง                
22.โรงเรียนบ้านควนแก                    
23.โรงเรียนบ้านไร่                    
24.โรงเรียนอนุบาลสตูล                    
25.โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์            
26.โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา                
27.โรงเรียนอนุบาลสงขลา                
28.โรงเรียนวิเชียรชม                    
29.โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์                
30.โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น            
31.โรงเรียนบ้านทำเนียบ      

 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย