Untitled Document
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network): นานมีบุ๊คส์ พื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1              โรงเรียนเพชรถนอม

2              โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

3              โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน

4              โรงเรียนไทยคริสเตียน

5              โรงเรียนกรุงเทพพิทยา

6              โรงเรียนกอบวิทยา

7              โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา

8              โรงเรียนจิตรลดา

9              โรงเรียนจุลสมัย

10           โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์

11           โรงเรียนซางตาครู้สคอนเวนท์

12           โรงเรียนดวงวิภา

13           โรงเรียนดาราคาม

14           โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

15           โรงเรียนทับทอง

16           โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

17           โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี

18           โรงเรียนนารีวิทยา

19           โรงเรียนบ้านพลอยภูมิ

20           โรงเรียนประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)

21           โรงเรียนพญาไท

22           โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

23           โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค

24           โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

25           โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

26           โรงเรียนวังตาลวิทยา

27           โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

28           โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

29           โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

30           โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม

31           โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์

32           โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

33           โรงเรียนวัดวิเศษการ

34           โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

35           โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

36           โรงเรียนศรีวิกรม์

37           โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

38           โรงเรียนสตรีวรนาถบางเชน

39           โรงเรียนสมถวิล

40           โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

41           โรงเรียนสันติสุขวิทยา

42           โรงเรียนสาธิตบางนา

43           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปฐมวัย

44           โรงเรียนสายน้ำทิพย์

45           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

46           โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

47           โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช

48           โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด

49           โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

50           โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

51           โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์

52           โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์

53           โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้

54           โรงเรียนอนุบาลสามเสน

55           โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

56           โรงเรียนอำนวยวิทย์

57           โรงเรียนอุดมศึกษา เขตลาดพร้าว

58           ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (โรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและศานติ)

59           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล

 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย