Untitled Document
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network): มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พื้นที่ ราชบุรีและสมุทรสงคราม

1.โรงเรียนอนุบาลบางคนที                    
2.โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ                    
3.โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส                
4.โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม                    
5.โรงเรียนวัดโคกเกตุ                        
6.โรงเรียนบ้านเขตเมือง                        
7.โรงเรียนวัดประดู่                        
8.โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม                    
9.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ                
10.โรงเรียนวัดโคกทอง                    
11.โรงเรียนอนุบาลโพธาราม                    
12.โรงเรียนวักตากแดด                    
13.โรงเรียนธีรศาสตร์                    
14.โรงเรียนดุสิตวิทยา                    
15.โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน            
16.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี                
17.โรงเรียนวัดดอนตลุง                    
18.โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว                    
19.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง                
20.โรงเรียนอนุบาลปากท่อ                
21.โรงเรียนวัดโพธิศรี                    
22.โรงเรียนวัดเวียงทุน                    
23.โรงเรียนวัดช่องลาภ  

 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย