Untitled Document
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network): สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พื้นที่ ปทุมธานี


1              โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  

2              โรงเรียน ตชด. การท่าอากาศยาน

3              โรงเรียน ตชด. ตืองอฯ

4              โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต

5              โรงเรียน ตชด. บ้านละโอ

6              โรงเรียน ตชด. บ้านลีนานนท์

7              โรงเรียนเจ๊ะยอ

8              โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็ง

9              โรงเรียนเพลินพิศ

10           โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

11           โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต

12           โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 

13           โรงเรียนคุระบุรี

14           โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

15           โรงเรียนดอนชัยวิทยา

16           โรงเรียนทวิวิชช์

17           โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)

18           โรงเรียนนภสร

19           โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 (ประถม-มัธยมต้น)

20           โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง (สายโท 2)

21           โรงเรียนนุบาลแม่สะเรียง

22           โรงเรียนบ่อแสนพันธมิตรภาพที่ 211

23           โรงเรียนบ้านแม่กองแป

24           โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ

25           โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ

26           โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

27           โรงเรียนบ้านกูวา

28           โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง

29           โรงเรียนบ้านดอยงาม

30           โรงเรียนบ้านท่าสองแคว

31           โรงเรียนบ้านทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์

32           โรงเรียนบ้านนาดี

33           โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

34           โรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์อุทิศ

35           โรงเรียนบ้านยะหอ

36           โรงเรียนบ้านร่วมใจ

37           โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง

38           โรงเรียนบ้านห้วยโผ

39           โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม

40           โรงเรียนบ้านอมพาย

41           โรงเรียนประสานมิตร

42           โรงเรียนปิยวัฒนสาสตร์

43           โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

44           โรงเรียนพระราชทานทับละมุ

45           โรงเรียนรักไทย

46           โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต

47           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

48           โรงเรียนลูโบ๊ะลือซง

49           โรงเรียนศรีจินดา

50           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส (ประถม-มัธยม6)

51           โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

52           โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

53           โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย

54           โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

55           โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

56           โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน

57           โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย

58           โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส

59           โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์

60           โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ

61           โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)

62           โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต

63           ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตามโครงการพระราชดำริบ้านนางอยโพนปลาโหล

 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย