Untitled Document
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network): องค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)พื้นที่ อุดรธานี

1.โรงเรียนโพศรี                    
2.โรงเรียนมุขมนตรี                    
3.โรงเรียนวันโพธิวราราม                
4.โรงเรียนสีหรักษ์วิทยา                    
5.โรงเรียนรถไฟสงเคราะห์                
6.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (72)                
7.โรงเรียนอนุบาลหนูดี                
8.โรงเรียนเทศบาล 9                    
9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท.8    
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท.4    
11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านม่วงสว่างสามัคคี    
12.โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์    
13.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒  (ชุมชนนาข่า )     
14.โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67    
15.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุก    
16.โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง    
17.โรงเรียนบ้านขุ่นเหล่าหลักวิทยา    
18.โรงเรียนชุมชนโนนสูง
19.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง    
20.โรงเรียนอนุบาลอุดร    
21.โรงเรียนชุมชนสามพร้าว    
22.โรงเรียนบ้านโคกผักหอม    
23.โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 

 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย