หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 
 
 
ต่อยอด!! บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขยายสู่อินโดนีเซีย
 

ต่อยอด!! บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขยายสู่อินโดนีเซีย


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ทีมงาน QITEP ประเทศอินโดนีเซีย (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Science) ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อดูและเยี่ยมชมโรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อนำไปขยายผลในประเทศอินโดนีเซีย

 
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย