หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 
 
 
มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher,,Germany เยี่ยมโครงการในประเทศไทย
 

    Guten tag!! มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher ประเทศ Germany ได้เดินทางมาประชุมเพื่อหาความร่วมมือในอนาคตและเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554

    นำโดย Dr. Peter Rösner CEO ของมูลนิธิ Dr. Thomas Tillmann, Ms.Antje Baier, Ms.Peggy Keßner และ Ms.Melanie Mengel ได้มาประชุมกับผู้นำจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ. นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต บ. บี.กริม กรุ๊ป และ SEAMEO เพื่อหาความร่วมมือและขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

    และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการที่จังหวัดกรุงเทพฯ คือ โรงเรียนไทยคริสเตียนและโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ และที่จังหวัดน่าน คือ โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนปางเป๋ยและโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล

 

ขอมูลเพิ่มเติม: Website Haus der Kleinen Forscher, Germany

 
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย