หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางการทำงานของวิทยากรท้องถิ่น
การทดลองตามใบกิจกรรมการทดลอง

แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางการทำงานของวิทยากรท้องถิ่น

คำถาม : ในการอบรม LT:ST จำเป็นต้องอบรมในส่วนนี้หรือไม่
คำตอบ : 
ไม่จำเป็น ส่วนนี้มีไว้ในการอบรม CT:LT เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของ LT เท่านั้น

การทดลองตามใบกิจกรรมการทดลอง

คำถาม : ในกิจกรรมนี้ มีการเวียนกลุ่มทำการทดลองทั้งหมด 4 การทดลอง เมื่อครูสอนเด็ก จำเป็นต้องเวียนกลุ่ม และทำการทดลอง
              ครั้งละ 4 การทดลองแบบนี้หรือไม่?
คำตอบ : การเวียนกลุ่มเป็นกิจกรรมสำหรับการอบรม CT:LT และ LT:ST เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ทำการทดลองหลายประเภท
            ในเวลาอันสั้น เวลาครูสอนเด็กจริง ครูควรทำการทดลองเพียง 1 การทดลองในเวลานั้น ๆ เพื่อครูจะได้ให้เวลากับเด็ก ๆ อย่าง
            เต็มที่ใน การถามคำถาม กระตุ้นให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดอย่างไรก็ตาม ครูมีอิสระภาพในการจัดประสบการณ์และบริหารเวลาใน
            การสอน คือ สามารถสอน 1 การทดลองใน 1 สัปดาห์ก็ได้ หรือจะทำ 5 การทดลองใน 1วันก็ได้  เพียงขอให้เด็กทุกคนได้
            มีส่วนร่วม

คำถาม : ในการอบรม LT:ST หาก LT จะขออบรมทีละการทดลอง และให้ครูทำตามพร้อมกันได้หรือไม่ ครูจะได้เข้าใจหลักการทาง
            วิทยา ศาสตร์อย่างถ่องแท้ทีเดียวเลย
คำตอบ : โครงการฯ ขอความร่วมมือให้ LT ยึดมั่นในหลักการและรูปแบบการอบรมของโครงการ คือ ตามแบบของ CT:LT (หรือตาม
            ในคู่มือ LT) การที่โครงการจัดให้มีการเวียนกลุ่ม และทำการทดลอง 4 การทดลองในขณะเดียวกันนั้นเป็นความตั้งใจของ
            โครงการดังนี้
           - การหาผู้เชี่ยวชาญของแต่ละการทดลอง เป็นการฝึกแนวทางของสอนของครู เพราะในกิจกรรมครูจะต้องจำลองเหตุการณ์จริง
           - แนวทางการสอนที่เราต้องการเน้นย้ำ คือ ลดการป้อนข้อมูลฝ่ายเดียว และเพิ่มการถามคำถามการหาคำตอบร่วมกัน การแบ่ง
             บทบาทของผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่โครงการฯ ต้องการเผยแพร่ให้กับโรงเรียนเราไม่ต้องการให้เด็กเข้าใจเนื้อหาวิทยศาสตร์
             อย่างถ่องแท้ แต่เราต้องการให้เด็กๆสนใจในวิทยาศาสตร์ และได้เรียนถึงวิธีการเรียน การสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม เพราะ
             เหตุนั้น เราจึงต้องอบรมให้ครูเข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอนนี้ผ่านกิจกรรมนี้  ทั้งนี้หากครูไม่เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ใน
             ส่วนไหน LT ควรเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศว่า การไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติ และสามารถถาม LT หลังกิจกรรมนี้ได้เต็มที่
           - หาก LT สอนการทดลองแต่ละการทดลองพร้อมกัน และให้ครูทำตาม จะทำให้กระบวนการสอนกลับเป็นไปแบบเก่า
             ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของโครงการฯ

คำถาม : LN มี LT เพียงแค่ 2 คน กลัวว่าจะไม่เพียงพอต่อการอบรม โดยเฉพาะในช่วงทำการทดลอง
คำตอบ : ประสบการณ์ของโครงการฯ บอกเราว่า LN จำนวน 2 คนนั้นเพียงพอต่อการอบรม 1 ครั้ง สิ่งสำคัญคือ LN ทั้ง 2 ท่านต้อง
            แบ่งบทบาท ให้ดี เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย นอกจากนั้น สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มช่วยเหลือระหว่างทำกิจกรรม
            ได้ด้ว นี่คือสาเหตุที่เราจำกัดจำนวนผู้ร่วมอบรมไม่เกิน 30 คน/ห้อทั้งนี้ โครงการได้รับเกียรติจาก CT หลายท่านในการอบรม
            ซึ่งเป็น การอบรมครั้งแรก CT แต่ละท่านได้ช่วยสังเกตุการณ์ สำหรับการพัฒนาโครงการต่อไป แต่ไม่ได้แสดงว่าการอบรมจำ
            เป็นต้องใช้วิทยากรเยอะ

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย