หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Untitled Document
 
  แนะนำบุคลากร
ทีมงานผู้ดำเนินโครงการ

ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

อาจารย์ชุติมา เตมียสถิต
นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา
นางสาวแคโรไลน์ ลิงค์

นายสมศักดิ์ กาละพัฒน์

นางสาวสุภารัตน์ ภูไตรรัตน์

นางสาวคณัษฏา ศิริไพบูลย์


วิทยากรหลัก (Core Trainer)
ดร.ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ

ดร.จรรยา ดาสา

ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์
อาจารย์กรรณิการ์ เฉิน
อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดร.สนธิ พลชัยยา

นางสาวสุณิสา สมสมัย


นายวชิร ศรีคุ้ม

นายรักษพล ธนานุวงศ์

ดร.กิตติมา ไกรพีรพรรณ


วิทยากรผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer)
นานมีบุ๊คส์
ดร.ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
ผศ.ศรีสรรค์ ประสิทธิ์ธรรม

B.Grimm
อาจารย์นงคุลักษณ์ ฮวดศรี โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์
อาจารย์บูรณิจฉ์ โอเจริญ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์
นายศุภศิลป์ รัตนสำรวจ
นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
นางสาวเมตตา สุนธเดชานันท์

สพท.น่าน เขต 1
อาจารย์พวงพรรณ โนคำ โรงเรียนราชานุบาล
อาจารย์เกษร สมรรคเสวี

สพท.น่าน เขต 2
นางอุไร เปียงใจ
นางจำนงจิต บุญเกิด

สวทช.
นางสาวกิตติยา บำบัดภัย
นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์
นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล
นางสาวกนกพรรณ เสลา
นางสาวปฐมาภรณ์ ชุมแสง
นายรักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล
นางสาวธัญญนิช บุษบงศ์
นางสาวกรกนก จงสูงเนิน

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร
ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ปัญญา คามีศักดิ์
อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา

สสวท.
นายอิทธิพงษ์ โลกุตรพล
นางสาวณญาดา ณ นคร

อพวช.
นางสาวนพรัตน์ เทพเทพา
นางสาวรักชนก บุตตะโยธี

ผู้ประสานโครงการ
นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา
นางสาวนราลักษณ์ ผ่องปัญญา
นางสาวคณัษฏา ศิริไพบูลย์


ผู้ประสานงานผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network)
นานมีบุ๊คส์
นางสาวคณัษฏา ศิริไพบูลย์   

สวทช.
อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
นางสาวโสภิดา พนานุสรณ์

อพวช.
อาจารย์กรรณิการ์ เฉิน
นางสาวนพรัตน์ เทพเทพา
คุณเกศวดี  อัชชะวิสิทธิ์

สสวท.
นางสาวณญาดา ณ นคร

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
อาจารย์กาญจนา คงสวัสดิ์

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
นางสุชาดา  อินทรโชติ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
อาจารย์กนกวรรณ แปงใจ

สพท.น่าน เขต 1
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

สพท.น่าน เขต 2
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

บีกริม
คุณเบญจมาศ สิทธิโชคธรรม
นางสาวพลอยไพลิน ปึงวงศานุรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผศ.วิจิตรา เงินบาท

สพฐ.
อาจารย์ภาวิณี แสนทวีสุข

สำนักการศึกษา กทม.
อาจารย์ณัฐิมาศ อักษรนิตย์

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จ.แพร่
ครูไอลดา เสาร์แดน

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี่
คุณจริญญา ประคองทรัพย์

ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงานเครือข่าย

–LN นานมีบุ๊คส์ – คุณธนินธร thanninthon@nanmeebooks.com

–LN บี.กริม – คุณพลอยไพลิน ploypailin.p@bgrimmgroup.com

–LN อพวช. – คุณเกศวดี kedwadee@nsm.or.th

–LN สวทช. –  คุณปฐมากรณ์ patamaphorn.chu@biotec.or.th

–LN สสวท. – คุณณญาดา nnana@ipst.ac.th

-LN มศว – ดร.สมปรารถนา somprat@swu.ac.th
-LN สวนอุตสาหกรรมบางกะดี - คุณจุฑามาศ juthamas@bangkadi.co.th
-LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ – อาจารย์กาญจนา jupkanjana@hotmail.com
-LN สำนักการศึกษา กทม. - อาจารย์สมศรี somsri_2010@hotmail.com
-LN สพฐ. – อาจารย์พรเพ็ญ thongsima@windowlive.com
-LN รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา – อาจารย์รุ่งนภา kurung_@hotmail.com
-LN รร.ไผทอุดมศึกษา – อาจารย์กนกวรรณ wanpang9@gmail.com
-LN รร.เทพพิทักษ์วิทยา – อาจารย์ไอรดา joe_2517@msn.com
-LN มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง – thaworn064@gmail.com
-LN มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – อ.นิตยา nittiya.b@hotmail.com
-LN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – อ.กานต์ตะรัตน์ karntarat@hotmail.com
-LN มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา – อ.ชนกพร chanokpam@hotmail.com
-LN มหาวิทยาลัยทักษิณ – อ.พเยาว์ payao@tsu.ac.th
-LN มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – คุณรักษิตา barfinn@gmail.com

 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche