หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Untitled Document
 
คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการ
 ที่ปรึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1. ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน         
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ     
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์    
4. ประธาน บริษัท B. Grimm Group  
5. ผู้อำนวยการสถาบัน Goethe  
6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
7. ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
8. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
10. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์   


กรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ                               ประธานกรรมการ
2. นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา                                    รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เฉิน กรรมการ
5. ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา กรรมการ
6. ดร.สมปราถนา วงศ์บุญหนัก กรรมการ
7. อาจารย์ชุติมา เตมียสถิต กรรมการ
8. นางสาวแคโรไลน์ ลิงค์ กรรมการ
9. นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการและเลขานุการ
          
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche